Vịt trắng há mồm nói mày giỏi thì xóa bài tao đi

Vịt trắng há mồm nói mày giỏi thì xóa bài tao đi

Vịt trắng há mồm nói mày giỏi thì xóa bài tao đi

Xóa đi rồi sẽ thấy chuyện gì sẽ xảy ra.