Vịt vàng khóc: damn, it hurts right here in my quạc quạc quạc

Vịt vàng khóc: damn, it hurts right here in my quạc quạc quạc

Vịt vàng khóc: damn, it hurts right here in my quạc quạc quạc

Đau ở đây này quạc quạc quạc.

Meme liên quan: