Vịt với nhiều dấu hỏi hiện xung quanh đầu

Vịt với nhiều dấu hỏi hiện xung quanh đầu

Vịt với nhiều dấu hỏi hiện xung quanh đầu

Sử dụng khi bạn đang không biết chuyện quái gì đang diễn ra.