Đeo kính bị gãy nói: thật sự mở mang tầm mắt

Đeo kính bị gãy nói: thật sự mở mang tầm mắt

Đeo kính bị gãy nói: thật sự mở mang tầm mắt

Lâu nay hóa ra bản thân ếch ngồi đáy giếng cmnr.