Vỗ vai bạn nói tác hại của sự ngu lôn đấy

Vỗ vai bạn nói tác hại của sự ngu lôn đấy

Vỗ vai bạn nói tác hại của sự ngu lôn đấy

Mọi hành động ngu ngốc đều phải trả giá.