Với cái tầm này thì chỉ có dịt nhau mới giải quyết được mọi chuyện thôi

Với cái tầm này thì chỉ có dịt nhau mới giải quyết được mọi chuyện thôi

Chứ không còn biện pháp nào khác hữu hiệu hơn cả.