Vốn dĩ anh là dân tổ lái. Xi nhan bên trái nhưng rẽ phải vào tim em.

Vốn dĩ anh là dân tổ lái. Xi nhan bên trái nhưng rẽ phải vào tim em.

Vốn dĩ anh là dân tổ lái. Xi nhan bên trái nhưng rẽ phải vào tim em.

Vàng xe độ

Xem thêm: