Vừa xem điện thoại vừa ôm mặt khóc thành dòng sông

Vừa xem điện thoại vừa ôm mặt khóc thành dòng sông

Vừa xem điện thoại vừa ôm mặt khóc thành dòng sông

Dùng để comment khi bạn thấy một bài đăng nào đó cảm động trên Facebook.