Wikipedia cập nhật chiều cao của Quang Hải thành 1m90

Wikipedia cập nhật chiều cao của Quang Hải thành 1m90

Bạn biết chiều cao mới phát sinh thêm là từ cái gì ra không?

Xem thêm: