Xe chở người đi trốn nợ

Xe chở người đi trốn nợ

Xe chở người đi trốn nợ

Giờ thì còn cc gì nữa đâu mà khóc với sầu? Trốn nợ thôi.