Xê Kô nói thôi dit mẹ đéo trình bày

Xê Kô nói thôi dit mẹ đéo trình bày

Xê Kô nói thôi dit mẹ đéo trình bày

Không nghe phò kể chuyện, không nghe nghiện trình bày.

Xem thêm: