Xin chàng hãy nhận lấy lọ keo 502 này để nhỏ vào mắt

Xin chàng hãy nhận lấy lọ keo 502 này để nhỏ vào mắt

Thiếp vì chàng mà mới khuyên thật lòng đấy.