Xin đừng truyền bá mấy cái này nữa tôi thích lắm

Xin đừng truyền bá mấy cái này nữa tôi thích lắm