Xin lỗi, hacker chúng tôi không cho bay được nhiều thứ như mọi người nói

Xin lỗi, hacker chúng tôi không cho bay được nhiều thứ như mọi người nói

Một câu nói chốt cho mọi vấn đề.