Xốc ngược tác giả hỏi còn miếng lương tâm nào không?

Xốc ngược tác giả hỏi còn miếng lương tâm nào không?

Dùng để gửi gắm cho tác giả bộ phim hoặc bộ truyện đang theo dõi.