Xuân Bắc nói xin mỗi đứa một tí tiết chứ còn thế nào nữa

Xuân Bắc nói xin mỗi đứa một tí tiết chứ còn thế nào nữa

Xuân Bắc nói xin mỗi đứa một tí tiết chứ còn thế nào nữa

Yang Lake trên phim nhưng ngoài đời thì lại là chuyên gia tấu hài.

Meme liên quan: