Xuka nói: Anh tên phèo hay sao mà nói chí thế?

Xuka nói: Anh tên phèo hay sao mà nói chí thế?

Anh nói chuyện cứ như Chí Phèo chửi làng Vũ Đại vậy.

Xem thêm: