Đầu Nấm

Đầu Nấm là một meme Trung Quốc nổi lên trong thời gian gần đây, bên cạnh meme gấu trúc.