Tiến Linh tay một tay cầm phóng lợn, một tay cầm dao

Tiến Linh tay một tay cầm phóng lợn, một tay cầm dao

Tiến Linh tay một tay cầm phóng lợn, một tay cầm dao

Nào bây giờ ai thích đá xấu bay vào đây nói chuyện.

Meme liên quan: