Con đuỹ mẹ mày chi thuật

Con đuỹ mẹ mày chi thuật

Phương thức phép thuật này lạ quá, hình như chỉ có ở Việt Nam. Con đĩ mẹ mày chi thuật.