Không, cảm ơn! Tôi không đọc sách loạn luân, dâm loạn và đầy bạo lực ấy

Không, cảm ơn! Tôi không đọc sách loạn luân, dâm loạn và đầy bạo lực ấy

Không, cảm ơn! Tôi không đọc sách loạn luân, dâm loạn và đầy bạo lực ấy

No thanks, I'm not interested in eternal life. I've seen enough.