Đậu mầm đưa lá cần nói cho tí niềm tin nà

Đậu mầm đưa lá cần nói cho tí niềm tin nà

Đậu mầm đưa lá cần nói cho tí niềm tin nà

Chỉ có hất cùn mới mang lại cảm giác này.

Meme liên quan: