Gì vậy chời - bà mặc áo cam ôm đầu

Gì vậy chời - bà mặc áo cam ôm đầu

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy nhỉ?