One-Punch Man nói thằng gà này

One-Punch Man nói thằng gà này

One-Punch Man nói thằng gà này

Muốn một đấm không hả?