Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Vui chưa?

Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Vui chưa?

Dùng meme này sau khi đã gây sốc cho người khác, sẽ double độ sốc.