Nghiện thì có cái lon gì mà phải xấu hổ?

Nghiện thì có cái lon gì mà phải xấu hổ?

Nghiện thì có cái lon gì mà phải xấu hổ?

Chơi đồ ít thôi mai còn phải đi làm bạn ơi.

Meme liên quan: