Rất nhiều gái xinh bên tấm bảng: nếu khó khăn cứ lấy một phần, nếu bạn ổn xin nhường cho người khác

Rất nhiều gái xinh bên tấm bảng: nếu khó khăn cứ lấy một phần, nếu bạn ổn xin nhường cho người khác

Rất nhiều gái xinh bên tấm bảng: nếu khó khăn cứ lấy một phần, nếu bạn ổn xin nhường cho người khác

Còn nếu bạn ổn xin nhường cho người khác.