So sánh Ronaldo và Messi nhưng Messi nhận 7 quả bóng vàng

So sánh Ronaldo và Messi nhưng Messi nhận 7 quả bóng vàng

So sánh Ronaldo và Messi nhưng Messi nhận 7 quả bóng vàng

Fan 2 anh chửi nhau là lẽ thường tình ở huyện.