Tôi không sai. Yametekuda sai.

Tôi không sai. Yametekuda sai.

Tôi không sai. Yametekuda sai.

Tôi không sai. Yamete kudasai.

Meme liên quan: