Ảnh chế các ống tiêm có chứa tiền 500k

Ảnh chế các ống tiêm có chứa tiền 500k

Ảnh chế các ống tiêm có chứa tiền 500k

Thứ duy nhất tôi cần tiêm vào người ngay lúc này.