Á đù, bó tay rồi - bàn tay bị băng bó

Á đù, bó tay rồi - bàn tay bị băng bó

Á đù, bó tay rồi - bàn tay bị băng bó

Sử dụng khi bạn hết cách, không còn gì để nói nữa.