Anh da đen cầm dép chọi

Anh da đen cầm dép chọi

Được dùng khi cảm thấy muốn dọi dép ai đó. Tao lại đập cho cái dép.

Xem thêm: