Lá bài tây Q - Quê

Lá bài tây Q - Quê

Lá bài tây Q - Quê

Comment khi thấy ai đó quê, quê xệ, quê mùa...