Thầy ông nội có khuôn mặt Trịnh Văn Quyết

Thầy ông nội có khuôn mặt Trịnh Văn Quyết

Thầy ông nội có khuôn mặt Trịnh Văn Quyết

Chiêu lưỡng long nhất thể đã có trên meme.