Bạn đùa kiểu gì thế, làm mất lòng tôi rồi

Bạn đùa kiểu gì thế, làm mất lòng tôi rồi

Bạn đùa kiểu gì thế, làm mất lòng tôi rồi

Đùa đúng lúc đúng chỗ đừng có mà linh ta linh tinh.