Chơi dị ra chuồng gà mà chơi

Chơi dị ra chuồng gà mà chơi

Lớn rồi, cũng là con người mà hành xử kì cục, ra chuồng gà chơi với gà nhé