Chuột Jerry ăn mặc đĩ thõa ôm mặt khóc

Chuột Jerry ăn mặc đĩ thõa ôm mặt khóc

Chuột Jerry ăn mặc đĩ thõa ôm mặt khóc

Một biến thể khác của meme chuột Jerry ôm mặt khóc.

Meme liên quan: