Đừng buồn nữa, có Anh ở đây rồi

Đừng buồn nữa, có Anh ở đây rồi

Đúng là có nước Anh ở đây rồi thực sự.