Chó dảk dảk bủh bủh nên bị hiểu là thiểu năng

Chó dảk dảk bủh bủh nên bị hiểu là thiểu năng

Chó dảk dảk bủh bủh nên bị hiểu là thiểu năng

Gửi mấy thanh niên suốt ngày comment dảk dảk bủh bủh trên facebook.

Meme liên quan: