Đường Tăng có khuôn mặt Huấn Hoa Hồng - Đường Xuân Huấn

Đường Tăng có khuôn mặt Huấn Hoa Hồng - Đường Xuân Huấn

Đường Tăng có khuôn mặt Huấn Hoa Hồng - Đường Xuân Huấn

Đi xin cơm chay của người dân nhưng lại nói có làm mới có ăn.

Meme liên quan: