Hai con chó dữ: vào đi nó không cắn đâu

Hai con chó dữ: vào đi nó không cắn đâu

Hai con chó dữ: vào đi nó không cắn đâu

Tin lời chủ nhà có mà đổ thóc giống ra bán lấy tiền chữa bệnh dại.

Meme liên quan: