Hai vị hòa thượng cầm súng tiểu liên

Hai vị hòa thượng cầm súng tiểu liên

Hai vị hòa thượng cầm súng tiểu liên

Mô Phật, xưa giờ Đường Tăng chưa ngán ai bao giờ.