Két bia tí hon - hết két rồi về nhé

Két bia tí hon - hết két rồi về nhé

Két bia tí hon - hết két rồi về nhé

Anh em ta mỗi người một két bia rồi về nào.