Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn cứt, ăn đầu buoi thôi bạn ơi

Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn cứt, ăn đầu buoi thôi bạn ơi

Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn cứt, ăn đầu buoi thôi bạn ơi

Lời thầy Huấn truyền cấm có sai.

Meme liên quan: