Lân Jee: Anh trả lời tin nhắn em là "um" đó nghĩa là "iu em"

Lân Jee: Anh trả lời tin nhắn em là "um" đó nghĩa là "iu em"

Anh trả lời tin nhắn em là "um" không phải không biết nói gì Mà đó là "iu em". Quá đỉnh, 10 điểm tiếng Anh về chỗ.

Xem thêm: