Lời nói của bạn như cục cức, bạn làm tôi thấy buồn nôn

Lời nói của bạn như cục cức, bạn làm tôi thấy buồn nôn

Lời nói của bạn như cục cức, bạn làm tôi thấy buồn nôn

Khi bạn nhận ra nội dung thực sự của bức ảnh này thì mọi chuyện đã quá muộn.

Meme liên quan: