Mắt thâm quầng nói tau mợt nhưng tau không nói

Mắt thâm quầng nói tau mợt nhưng tau không nói

Mắt thâm quầng nói tau mợt nhưng tau không nói

Vì nói ra cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu?