O tròn như quả trứng gà. Ơ kìa ngực em to quá cho làm quen với!

O tròn như quả trứng gà. Ơ kìa ngực em to quá cho làm quen với!

O tròn như quả trứng gà. Ô thì có mũ, Ơ kìa ngực em to quá cho làm quen với!

Xem thêm: