Phải có âm mưu gì đó chứ con người không thể nào ngu 1 cách thần kỳ như vậy được

Phải có âm mưu gì đó chứ con người không thể nào ngu 1 cách thần kỳ như vậy được

Phải có âm mưu gì đó chứ con người không thể nào ngu 1 cách thần kỳ như vậy được

Ảnh phỏng vấn bé gái nói "Phải có âm mưu gì đó chứ con người không thể nào ngu 1 cách thần kỳ như vậy được".