Tiền không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ túi cổ đông sang túi chủ tịch

Tiền không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ túi cổ đông sang túi chủ tịch

Tiền không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ túi cổ đông sang túi chủ tịch

Có tiền thì ăn chơi hết đi đừng có đầu tư cái mịa gì hết.

Meme liên quan: